מבט לשבת: "שמות". א'-ו'

בס"ד
מבט לשבת: "שמות". א'-ו'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

לכל איש יש שם..
החומש החדש שאנו פותחים השבוע, חומש שמות, נקרא גם "ספר הגאולה". האירועים בו מנתבים אותנו בדרך מהגלות – לגאולה. גאולה פיזית של יציאה מעבדות לחירות, וגאולה אישית של כל יהודי בדרך אל עצמו – אל עצמיותו,אל מקורו.
משפט הפתיחה: "ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה",מוכר לנו מפרשות קודמות בתורה.
לשם מה החזרה הזאת הנדמית כ"טחינת קמח טחון"? והרי כל אות בתורה מדוייקת, אין תו מיותר..
רש"י מתרץ: משום חביבותם של ישראל, חוזר ומונה אותם בשמותם.
במדרש רבה מוסבר ששמות בני-ישראל צופנים בתוכם נבואה על הגאולה. ראובן, מהותו ראייה, התבוננות בגדולת הבורא. יהודה, מהותו "הודיה",המכיר טובה ומודה עליה. לוי, מלשון "ליווי", חיבור והעלאת הגשמיות לספירות רוחניות. וכן הלאה..
אדם, מצד עצמו,נראה שאינו זקוק לשמו. השם משמש בעיקר את הזולת כאמצעי-זיהוי,לצורך יצירת קשר.מאידך,השם קשור לעצמיות, לפנימיות שבנפש.כל אדם נדרך ומגיב בשמעו את שמו.(זו הסיבה שכאשר קוראים בשמו של אדם השרוי בעלפון, זה עשוי לעוררו).
שמו של אדם, כמו כל מציאותו ,ניתן לו מגבוה.ככתוב:",שלושה שותפים באדם: הקב"ה,ואביו ואמו".
על פי הקבלה, השם מחובר לשורש הנשמה ומעניק משמעות וחיוניות לגוף. כך גם בשמות הנראים סתם אקראיים: בקבוק- ביקבוק המים בתוכו. חיפה – חוף יפה. כלב- כולו לב. תנשמת-נשימותיה נשמעות..וכו'.

התורה חוזרת וקוראת בשמותיהם של בני ישראל, להורות על הכוח המיוחד הטמון בשמם. כוח שהגן על ישראל לא להיטמע בין הגויים. באותם השמות שבאו למצרים – כך יצאו ממנה.
השם העברי, שהיווה ומהווה תעודת-היכר אישית,שימש קטליזטור משמעותי בדרך לגאולה !

כל המסופר בחומש שמות,אינו סיפור לשוני- היסטורי. יציאת מצריים תקפה וקיימת אצל כל יהודי
כל יום.
ראוי לפעמים לשאת עיניים סביב, להתבונן: איפה אנו חיים?? תל-אביב ניו-יורקית, שלטים מרצדים בה ובשכנותיה באותיות נוצצות לועזיות."סלט בינלאומי של שעטנז מילולי" ! רבים טועים לחשוב שהם יותר "IN" כאשר מילים לועזיות משתחלות לפיהם. "אופנה" זרה שמוצאת לה מקום כמעט בכל פה ופינה פנויה…
.
אז מה עושים? איך יוצאים מהמיצרים האופנתיים הזרים למהות האמיתית שלנו? צריך רק איזשהו שעון קטן,פנימי, שיצלצל, ויעורר את כוח האמונה הקיימת בנו – ולדבוק במקורות, בשורשים, ובשמות המעניקים משמעות וחוסן פנימי של אחדות יהודית. לגלות שאנו לא צועדים לבד, שמנו הולך לפנינו,
השם אתנו !!

הדלקת נרות: 4:17 שבת שלום ומבורך
צאת שבת: 5:28 ד. טל

סגור לתגובות.