פרשת "וארא" חומש שמות ו'-ט'

בס"ד

מבט לשבת: פרשת "וארא" חומש שמות ו'-ט'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
כל אחד בזכות עצמו !

הפרשה פותחת בהתגלות ה' למשה, ובתזכורת על הברית הנצחית של ה' עם אבות האומה:
" וארא אל אברהם,אל יצחק ואל יעקב..", תוך הבטחה לגאולת ישראל.
ההבטחה מתפרסת לשלבים הקרויים עפ"י חז"ל: "ארבע לשונות גאולה". והוצאתי אתכם
(מעבדות). והצלתי אתכם (ממצרים). וגאלתי אתכם (בדין ובמכות שאעשה לפרעה).
ולקחתי אתכם (לי לעם). כאשר המטרה: והבאתי אתכם אל היעד, לארץ המובטחת,
מורשה לעם ישראל.

כל המאורעות הכתובים בתורה, למרות היותם עובדתית קשורים לעניינים השייכים לדורות
רחוקים קודמים, בכל זאת יש בהם משום התוויית דרך לנו ולכל הדורות הבאים. זהו סוד
נצחיותה של תורתנו הקדושה, אשר כל מה שכתוב בה קיים בכל העולמות ובכל הזמנים.
יש לה מה להציע לנו גם כאן ועכשיו.

"וארא" מלשון ראייה בעיניים, וגם במובן רְאָיָה – הוכחה, עובדה. ראיה המביאה להכרה
בגדולת הבורא.
אומנם "וארא אל האבות" משתמע כעניין מהעבר. רש"י מבאר שהבורא לא נראה ליצחק
משום שהוא בנו של אברהם אבינו, והתגלותו ליעקב גם היא אינה נובעת ממגילת היוחסין
המשפחתית שלו. אלא "וארא אל האבות"- כל אחד הוא "אב" בזכות מעשיו ופעולותיו
האישיים. (וידוע הסיפור על אותו צעיר שביקר אצל רב גדול לבקש את ברכתו. שאלו הרב:
מי אתה ? השיב הצעיר: אני הנין של הרב הגאון והחשוב.. מניה וביה הפסיקו הרב באומרו :
שאלתיך "מי אתה?" ולא מי היה הסבא רבא שלך…).
אותו הכוח שה' נתן לאבותינו נמשך גם אל הבנים. לכל אחד ואחת מישראל . כל אחד
בזכות עצמו, מעשיו ופעולותיו. זו אנרגיה שאינה מתכלה. נהפוך הוא: היא מתעצמת עד
שעשויה להגיע לדרגה גבוהה ש"יפה כוח הבן – מכוח האב".
לכל אחד מישראל יש גילוי אלוקי בזכות תרומתו האישית. כל אחד בערוצים המיוחדים לו.
יהי רצון שניטיב לראות ולהתבונן (מלשון בינה) בשני המימדים, של ראיה ורְאָיָה,
ונגלה את ה' בעולם – לצידנו ובתוכנו.
.

הדלקת נרות : 4:22 שבת שלום ומבורך
צאת השבת : 5:34 וחודש של לבלוב ופריחה בארצנו היפה
ד. טל

סגור לתגובות.