פרשת השבוע "וארא"

פרשת השבוע "וארא" שמות פרקים:ו'-ט'.
שבת המברכים חודש שבט. ( המתחיל ביום רביעי, הבא עלינו לטובה).
עיבוד, על פי שיחות הרבי מליובאוויטש.

עניינים בפרשה:
הפרשה פותחת בהתגלות ה' למשה,ובתזכורת על הברית הנצחית של ה' עם אבות האומה, תוך הבטחה לגאולת בני ישראל./ ההבטחה מתוארת בשלבים, ב"ארבע לשונות גאולה": והוצאתי אתכם (מעבדות). והצלתי אתכם (ממצרים). וגאלתי אתכם (בדין ובשפטים שאעשה לפרעה). ולקחתי אתכם (לי לעם ). כאשר המטרה: והבאתי אתכם אל היעד, לארץ ישראל, מ ו ר ש ה, לעם ישראל.
משה ואהרון ממשיכים שליחותם. תובעים מפרעה: "שלח את עמי"! / פרעה, (אותיות פה רע ),סוגד לחרטומיו וללוחשי-לחשים למיניהם. קשה עליו המחשבה על פרידה מעבדיו הנרצעים. הוא רחוק ת"ק פרסה מהכרה ב א-ל אחד ./ כדי לרכך את לבו הקשה, ה' מתחיל "בסיבוב הראשון" של 7 (מתןך 10) המכות: דם. צפרדע. כינים. דבר. ערוב. שחין ברד./ עם כל מכה, פרעה שופך "דמעות תנין", וחוזר לסורו מיד לאחר שה' מסיר את המכה.

עניין בהרחבה, בפנימיות התורה.
ראיה עובדתית !
שם הפרשה מעיד על תוכנה. "וארא" מלשון ראיה בעיניים, ובלשון ראיה, הוכחה, עובדה. מסר שלא להסתפק בידיעה תיאורטית בלבד שיש בורא בעולם, אלא לראות , להיווכח, ש ה' הוא "הבוס" על כל העולם ומה שבתוכו. זו ראיה המביאה להכרה בגדולת הבורא ממש.
אין מקרה באקראי..
שליחותו של משה מתמקדת בשני ערוצים. האחד, לעורר את עם ישראל לחזור לעצמיותם. להזכיא להם את מהותם ואת מעלתם. להחזיר להם את בטחונם בבורא עולם, ולהוציאם מקבעונם כעבדים.
בערוץ השני, "לנער"את פרעה כדי שישכיל להשתחרר מהגאווה ההזויה של "כל כבודי וכוחי מעוצם ידי"
ולהוכיח לו באותות, ואם יש הכרח אף במכות, שכל הקורה בעולם, אינו בגדר הטבע, ואינו מקרה סתמי בעלמא, אלא ה-כ-ל בהשגחת וברצון הבורא. (אותיות מקרה, ר ק מ ה' ). להביאו להבנה: "וידעו מצרים, כי אני ה' " ! מסר לכל "הפרעונים" בכל הזמנים והאתרים בעולם.
ה' מבטיח – ה' מקיים.
המלה "מורשה" מופיעה פעמיים, בכל התורה כולה. בפרשתנו, ובפרשת "זאת הברכה",בחומש דברים. ככתוב שם:"תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב". תמוה? מדוע התורה משתמשת במלה "מורשה" ולא במלה "ירושה"? מה ההבדל בין ירושה לבין מורשה?
כאשר מישהו מקבל דבר בירושה, הדבר הופך לקניינו באופן מוחלט. בתוקף זאת, הוא רשאי לעשות בו כאוות- נפשו. לתתו לאגודת צער בע"ח, למושב זקנים, או לבניית גן ציבורי על שמו..וכו'..
להבדיל מ"מורשה", האדם המקבל, רשאי להשתמש בדבר שקיבל, ולהנחיל הדבר לצאצאיו אחריו, אך אין לו שום סמכות לשנות את הדבר למטרות אחרות,כגון: למסור, להשמיט, או לשנות, כהוא זה ! דהיינו, תורת ישראל וארץ ישראל הן מורשה לעם ישראל בלבד. כך כתוב בתורה! כך ציווה הבורא !

"זו ארצי מולדתי",…"אין לי ארץ אחרת"….מלות השירים. "ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור".

שבת שלום ומבורך
וחודש טוב של לבלוב ופריחה
בארצנו היפה.
כניסת שבת:16:30, יציאת שבת:17:40

סגור לתגובות.